ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អ៊ិនវេស្ទ័រ ខបភើរេសិន ភីអិលស៊ី និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក

Friday, 15 November 2019

9:00 am - 10:00 pm

Location

: CiC Office

Event For

: CiC Members Only

Event Type

: Memorandum of Understanding

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ នៃការយោគយល់គ្នា

 

ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អ៊ិនវេស្ទ័រ ខបភើរេសិន ភីអិលស៊ី និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ អឹសួរ៉ិនស៍ (ខេមបូឌា) ម.ក បានធ្វើការចុះហត្ថលេខាអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នា ក្រោមអធិបតីភាពតំណាងដោយ លោក យក់ ចំរើនប្ញទ្ធិ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ និងលោក គុយ វ៉ាត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌាន អ៊ិនវេស្ទ័រ ខបភើរេសិន ក្នុងគោលបំណងសម្រួលកិច្ចសហការ ការពារហានិភ័យ និងផ្តល់តម្លៃបន្ថែម ដល់ ថ្នាក់ដឹកនាំ សមាជិក បុគ្គលិក ក៏ដូចជាដៃគូរបស់ CiC Plc.។