អបអរសាទពិធីររំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ ៧ឆ្នាំនៃការកកើត CiC

Thursday, 19 September 2019

5:00 pm - 8:00 pm

Location

: Rosewood Phnom Penh

Event For

: CiC Members Only

Event Type

: CiC Annual General Meeting