ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង ក្រុមហ៊ុនជីហ្គៀគ្រុប និង សមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា

Thursday, 13 August 2020

11:00 am - 12:00 pm

Location

: CiC Office

Event For

: CiC Members Only

Event Type

: Memorandum of Understanding

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់

 

ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០ ក្រុមហ៊ុនជីហ្គៀគ្រុប និង សមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្រោមអធិបតីភាពតំណាងដោយលោកឧកញ៉ា សុខ ពិសិដ្ឋ នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនជីហ្គៀគ្រុប និងលោក ឡែម ចាន់សំរេច នាយកគ្រប់គ្រងនៃសមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា។

គោលបំណងសំខាន់នៃការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ គឺក្នុងការជួយកសាង ជំរុញ និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាព ភាពអ្នកដឹកនាំទៅដល់បុគ្គលិកដែលមានសក្ដានុពល ដែលកំពុងនឹងបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។

សូមអរគុណសំរាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែរបានចូលរួមកម្មវិធីដេាយផ្ទាល់ ក៏ដូចជាអ្នកដែលបានទស្សនាការឡាយផ្ទាល់ក្នុងផេកសមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាផងដែរ។

#CiC #CambodiaInvestorClub #MOU