សមាគមក្លឹបអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា

សមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដោយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកចំនួន ១៣ នាក់ និងមានសមាជិក ១០០ នាក់ផ្សេងទៀតដែលមាន ៩៩%ជាម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ។ យើងជាសហគមន៍អាជីវកម្មដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញប្បទានបែបបំណុល និងបែបកម្មសិទ្ធិដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ស៊ីអាយស៊ី ផ្តោតសំខាន់លើសកម្មភាពគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្រុករួមទាំងការកសាងសមត្ថភាពសំរាប់រយៈពេលវែង និងឱកាសទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។

8

Years

455

Member

100

Training

50

WorkShop

become

our member

ក្លាយជាសមាជិករបស់យើង - ដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែមាននិរន្តរភាព។ សមាជិករបស់យើងប្តេជ្ញាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្មទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រង និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើម។

our members