លោក គុយ វ៉ាត

សូមអរគុណដល់សមាជិកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការរីកចម្រើនរបស់យើង ... សមាគមអ្នកវិនិយោគកម្ពុជា (ស៊ីអាយស៊ី) បានផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតឡើងដើម្បីគាំទ្រដល់ម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់ឱ្យទទួលបាននៅដំណោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ការទំនាក់ទំនង និង ពង្រីកបណ្តាញជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្ម និង​អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ដែលមានបទពិសោធន៍និងអ្នកជំនាញ ដើម្បីចែករំលែករឿងជោគជ័យរបស់ពួកគេ ដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយ ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍​ក្នុងចំណោមសមាជិក។ សមាគមរបស់យើងគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសមាសធាតុទាំងបួន; ជាសហគមន៍ដែលសមាជិករបស់យើងអាចចែករំលែកដើម្បីពង្រីកនិរន្តរភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មក៏ដូចជាការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសម្រាប់សមាជិករបស់យើង ផងដែរបុគ្គលិករបស់ពួកគេក៏អាចចូលរួម​កដើម្បីកសាងសមត្ថភាព និងជំនាញ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរវាងសមាជិកទាំងអស់តាមរយៈបណ្តាញផ្សេងៗរាប់បញ្ចូលទាំងការសន្ទនាជាលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនផ្ទាល់ ទល់មុខគ្នា តាមទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមអ៊ិនធរណេតផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ទេរព័ត៌មានទៅសមាជិករបស់យើងអាចទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត។ ព័ត៌មាន តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនូវធនធាននិងឯកសារដែលមានប្រយោជន៍បំផុតក្នុងចំណោមសមាជិករបស់យើង ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិប្រើប្រាស់និងអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងនោះជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេ។ និងការច្នៃប្រឌិតថ្មី តាមរយៈការផ្តួចផ្តើមនិងរចនាបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតជាមួយនឹងគំនិតស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ក្រុមគ្រប់គ្រងស៊ីអាយស៊ី ដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការចូលនិងចែករំលែកដល់សមាជិករបស់យើងជាមួយនឹងការរចនាចុងក្រោយសម្រាប់សមាជិករបស់យើង។ រាល់អ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើត្រូវបានកើតឡើងដោយរលូនដោយមានការចូលរួមចំណែកពីអ្នក ដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើង ដើម្បីបន្តរីកចម្រើននិងឈានដល់គោលដៅរបស់យើងឱ្យទៅហួសពីឱកាសវិនិយោគ។